Exadata-migraatio

Exadata-migraatio

Olemme osallistuneet useisiin Exadata-migraatioihin, joista seuraavassa yksi esimerkki.

 

Taustaa

Suuri kotimainen yritys oli päättänyt siirtää tietokantajärjestelmänsä IBM Power6 -alustalta uudelle alustalle. He pyysivät Miraclelta taustatutkimusta mahdollisista ratkaisuista. Tutkimuksen tulosten perusteella asiakas päätyi valitsemaan Exadata-ratkaisun.
Asiakas halusi toteuttaa projektin kahdessa vaiheessa:

  • Määrittelyprojekti, jossa kartoitetaan yksityiskohtaisesti asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä järjestelmän ja muiden ympäristöjen asettamat rajoitukset ja vaatimukset. Määrittelyprojektin tuloksena syntyy yksityiskohtainen migraatiosuunnitelma työmääräarvioineen sekä kattava dokumentaatio asiakkaan tietokantajärjestelmistä. Näiden perusteella on mahdollista tehdä kustannus- ja aika-arvio varsinaisen migraation toteuttamiselle.
  • Toteutusprojekti, jossa migraatio toteutetaan Määrittelyprojektissa laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmiin mahdollisesti tulleet muutokset dokumentoidaan, jotta Toteutusprojektin lopuksi on käytettävissä migraation toteutunut suunnitelma.

Koska Miraclella oli aikaisempaa kokemusta vastaavista projekteista, sovittiin erikseen mahdollisuudesta käyttää Miraclen konsultointiapua myös varsinaisen kantamigraation ulkopuolelle jäävissä tehtävissä, kuten laitteiston esivaatimusten selvittämisessä ja laitteiston konfiguroinnissa. Miracle on valtuutettu Oracle-lisenssien jälleenmyyjä, ja toimitimme asiakkaalle myös itse Exadata-laitteiston sekä tarvittavat lisenssit.

Ratkaisu

Miracle asetti hankkeen käyttöön projektiryhmän, johon kuului teknisten tietokanta-asiantuntijoiden lisäksi ylläpitotiimin päällikkö ja projektipäällikkö, joka huolehti hallinnollisista järjestelyistä, yhteydenpidosta ja raportoinnista asiakkaalle. Tekniset asiantuntijat toimivat suoraan yhteistyössä asiakkaan asiantuntijatiimin kanssa.

Tietokantamigraatiot tehtiin porrastetusti niin, että eri järjestelmien tuotantoonsiirtojen aikataulutus suunniteltiin yhdessä asiakkaan sovellustiimien edustajien kanssa. Näin varmistettiin, että eri sovellusten omien projetien asettamat aikataululliset tarpeet otettiin huomioon. Sovellustiimien edustajiin pidettiin yhteytta koko projektin ajan, jotta voitiin otta huomioon tuotantoonvientiaikataulussa tiimien aikatauluihin mahdollisesti tulleen muutokset.

Miraclen tekniset asiantuntijat toimivat projektin ajan täyspäiväisesti asiakkaan tiloissa ja asiakkaan työnjohdon alaisuudessa toteuttaen migraation määrittelyvaiheessa laaditun suunnitelman mukaisesti yhteistyössä asiakkaan teknisten asiantuntijoiden muodostaman tiimin kanssa. Projektin osana toteutettiin myös uudella alustalla toimivan järjestelmän ylläpidon suunnittelu sekä uuden järjestelmän dokumentointi.

Hyödyt

Miraclen tekninen asiantuntija, jolla oli kokemusta aikaisemmista Exadata-projekteista, toimi suoraan Oraclen kanssa Exadatan vaatimuksia ja konfiguraatioita koskevissa asioissa. Näin varmistettiin, että uuden alustan tarjoamat mahdollisuudet hyödynnettiin parhaalla mahdollisella tavalla eikä projektiin koitunut myöhemmissä vaiheissa tarpeettomia, alustasta johtuvia viivästyksiä.

Toteuttamalla migraatio yhteistyössä Miraclen ja asiakkaan teknisten asiantuntijoiden kesken varmistettiin, että kaikki toteutuksen aikana kertynyt tieto ja siihen tarvittu osaaminen välittyi ilman välikäsiä oikeille ihmisille asiakkaan organisaatiossa.