Kokonaistoimitusprojekti

Kokonaistoimitusprojekti

Taustaa

Asiakkaan käyttämän tuotantojärjestelmän ohjelmistolisenssi oli menossa umpeen eikä ohjelmisto tukenut käyttöä Windows 7 –käyttöjärjestelmässä. Tämän vuoksi asiakas halusi päivittää sekä ohjelmiston taustana olevan tietokannan että itse ohjelmiston uuteen, heille räätälöityyn versioon. Tietokantapäivitykseen sisältyi uuden Oracle- ja sovellusympäristön luominen, olemassa olevan Oracle-kannan siirtäminen uuteen ympäristöön sekä uuden sovellusversion koodaaminen ja sovellusympäristön pystyttäminen uuteen ympäristöön.

Ratkaisu

Sovelluskehitys päätettiin toteuttaa PHP-teknologialla, ja itse käyttöliittymän koodausosuus annettiin Miraclen sisäisistä resursointisyistä alihankkijan toimitettavaksi. Uuden tietokanta- ja sovellusympäristön toteuttaminen ja tietokantamigraatio tehtiin Miraclen toimesta.

Miracle asetti projektin käyttöön kokonaistoimitusprojektin projektipäällikön, joka vastasi hankkeen kokonaiskoordinoinnista alihankkijan, asiakkaan ja Miraclen välillä. Projektinhallintametodina käytettiin SCRUM-menetelmää, joka oli jo aikaisemmin todettu joustavaksi, mutta tehokkaaksi työskentelymetodiikaksi ohjelmistokehitysprojekteissa.

Sovelluskehitystyö tehtiin pääasiallisesti asiakkaan tiloissa, joten voitiin varmistaa, että asiakkaan omat tekniset asiantuntijat olivat tiiviisti mukana kehitystyössä sekä uuden ympäristön luomisessa. Näin helpotettiin ennalta asiakkaan koulutustarpeita uuden järjestelmän ylläpitoon liittyen.

Hyödyt

Projekti vietiin loppuun alkuperäisen aikataulun mukaisesti, mikä oli erityisen tärkeää, koska kysymyksessä oli lisenssin umpeutuminen. Asiakkaalle oli myös arvokasta, että projektin tuloksena syntyi käyttöjärjestelmästä riippumaton selainkäyttöinen ohjelmisto.

Asiakkaan toiveet voitiin ottaa huomioon jo kehitystyön kuluessa, koska viikoittaisissa SCRUM-palavereissa saatiin arvokasta suoraa palautetta sovelluksen käyttäjäryhmiltä. Kehitystyön kuluessa luotiin pohja myös uuden version käyttöönoton jälkeiselle ylläpidolle, joka toteutettiin asiakkaan toivomusten mukaisesti osittain asiakkaan omin sisäisin resurssein. Miraclen tarjoama ylläpitopalvelu on edelleen asiakkaan käytettävissä heidän tarvitessaan eskalaatiomahdollisuutta ylläpidossa mahdollisesti ilmeneville ongelmille tai mahdollisen seuraavan ohjelmistoversion toteuttamiselle.